Wydawca treści Wydawca treści

Obszary Natura 2000 w granicach Nadleśnictwa Oborniki

Natura 2000 to program utworzenia w krajach Unii Europejskiej wspólnego systemu (sieci) obszarów objętych ochroną przyrody. Celem programu jest zachowanie określonych typów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków, które uważa się za cenne i zagrożone w skali całej Europy.

Na gruntach Nadleśnictwa Oborniki znajduje się 6 obszarów zaliczonych do europejskiej
sieci obszarów chronionych NATURA 2000. Należą do nich:

2 obszary specjalnej ochrony ptaków (OSO) –

  • PLB300013 „Dolina Samicy" 
  • PLB300015 „Puszcza Notecka"

oraz

4 obszary ochrony siedlisk (OZW) –

  • PLH300003 „Dąbrowy Obrzyckie",
  • PLH300016 „Bagno Chlebowo",
  • PLH300037 „Kiszewo",
  • PLH300043 „Dolina Wełny".