Informacje ogólne

Projekt pn.: „Windą do lasu - kampania edukacyjno-informacyjna o zrównoważonej gospodarce leśnej wraz z modernizacją infrastruktury Nadleśnictwa Oborniki uwzgledniającą potrzeby osób niepełnosprawnych”.

Zamówienie współfinansowane ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020.
Działanie 4.5 Ochrona Przyrody
Poddziałanie 4.5.4 Edukacja ekologiczna
Realizacja projektu będzie służyć podniesieniu świadomości o zrównoważonej gospodarce leśnej wśród odbiorców kampanii, a także istotnie zwiększy dostępność do informacji dla osób niepełnosprawnych.
Umowa: 29 październik 2018 rok. Czas realizacji: 30.06.2020.
Zakres rzeczowy projektu:
Zadanie 1. Rozbudowa budynku o zewnętrzny szyb dźwigowy wraz z niezbędnym zabezpieczeniem przeciwpożarowym.
Zadanie 2. Kampania edukacyjna na rzecz zrównoważonej gospodarki leśnej.
Zadanie 3. Zakup urządzeń multimedialnych, oprogramowania oraz tablic edukacyjnych.
Zadanie 4. Promocja projektu – zakup materiałów promocyjnych, banerów i roll up’ów informacyjnych.
Zadanie 5. Sporządzenie studium wykonalności.
Zakres merytoryczny: zrównoważony rozwój, zrównoważona gospodarka leśna, funkcje lasu, ochrona przyrody i zmiany klimatu.

Zawartość merytoryczna kampanii obejmuje takie obszary tematyczne jak:

- Znaczenie lasów i leśnictwa na świecie

Celem kampanii jest przede wszystkim uświadomienie, jakie funkcje lasu są do dziś poznane i określone oraz uświadomienie, że z pewnością istnieją również takie funkcje lasu, których człowiek jeszcze nie poznał. Światopogląd społeczny i wyobrażenie o lesie najczęściej kończy się na stwierdzeniu faktu istnienia lasu jako przedmiotu, a przecież lasy warunkują i gwarantują życie na ziemi. W wielu miejscach do dnia dzisiejszego człowiek żyje w lesie i z lasu. Lasy są również domem dla milionów organizmów świata roślin i zwierząt.

Należy podkreślić, iż presja na lasy i oczekiwania względem ekosystemów leśnych wciąż rosną. Bez planowej i zrównoważonej gospodarki leśnej uwzględniającej konsultacje społeczne ich spełnienie z uwzględnieniem potrzeb przyszłych pokoleń jest poważnie zagrożone, dlatego w ramach kampanii będzie zwracana uwaga na rolę i znaczenie lasów oraz leśnictwa w Polsce i na świecie. Kampania pozwoli również obalić mit o tym, że lasów w Polsce ubywa i że deforestacja światowa w obecnym tempie nie będzie katastrofalna w skutkach.

Wobec zmian klimatycznych, jednego z najważniejszych wyzwań dla ludzkości w chwili obecnej, w ramach kampanii zostanie wyjaśnione, jaka jest rola lasów i czy aby na pewno jest marginalna, jak twierdzą laicy. W ramach kampanii zostanie również wyjaśnione, jak zmieniają się zasoby leśne w Polsce na tle innych krajów Europy.

Dyskusje o przyszłości lasów i leśnictwa dotyczą również sfery komunikacji społecznej, w tym powiązań międzysektorowych jak i odpowiednich form i skuteczności przekazu informacji społeczeństwu.

- Korzystanie z funkcji lasów

Lasy w Polsce są otwarte dla społeczeństwa. Wszyscy korzystają, pośrednio lub bezpośrednio, z produktów i usług jakie las dostarcza. Człowiek korzystał z lasów i wycinał je od początków swojego istnienia. Potrzebował drewno i grunty pod cywilizację. W ramach kampanii zostanie wyjaśnione, w jaki sposób dziś pozyskuje się drewno, a także zostanie obalony mit, że maszyny w lesie są szkodliwe. Należy uświadomić społeczeństwu, że nie ma drugiego surowca naturalnego o tak szerokich zastosowaniach, jak drewno i że zastąpienie go innymi materiałami jest ideą, która nie powinna powrócić. Korzystanie z drewna w szerokim zakresie jest związane z koniecznością wycinania lasu, ale według określonych zasad. Kampania pozwoli odpowiedzieć na pytanie, czy możliwe jest, aby las spełniał swoje funkcje jednocześnie w tym samym miejscu i czasie.

Nie można pominąć faktu, że nadal w wielu miejscach globu ma miejsce nielegalne i nieplanowe pozyskanie drewna, które jest bardzo silnie powiązane z postępującą deforestacją. Ponadto daje się zauważyć spadający poziom zaufania społecznego wobec zarządzających środowiskiem naturalnym. Powszechne jest zaniepokojenie stanem lasów, ich przyszłością, brakiem ochrony, błędami w zagospodarowaniu, co wynikać może z braku holistycznych programów edukacyjnych, braku wiedzy z zakresu etyki, nauk społecznych itd. Konsekwencją takiego stanu rzeczy jest jednoczenie się różnych grup społecznych przeciw naturalnej dla prawidłowego prowadzenia leśnictwa sekwencji przemijania pokoleń lasu.

Istotne staje się również uświadamianie pozytywnych aspektów związanych z działalnością branży leśnej i wskazywaniu osiągnięć, które nie są identyfikowane z działalnością leśną. W ramach kampanii warto obalić mit o ubywaniu lasów we wszystkich częściach globu jak i uzupełnić wiedzę chociażby o tym, że przeważająca część lasów świata nie jest bezpośrednio użytkowana przez człowieka, bo w leśnictwie nie chodzi o las, ale o to, w jaki sposób las ten służy ludziom.

- W trosce o klimat

Zmiany klimatyczne są zagadnieniem, które cechuje zmienność i trudność w prognozowaniu. Panel dyskusyjny na ten temat składa się z szerokiego kręgu ekspertów i laików, co powoduje, że różnorodność poglądów, często sprzecznych, jest olbrzymia. Klimat – człowiek – roślinność to układ ściśle powiązany i tylko rozpatrywanie go w takiej konfiguracji może dać szersze spojrzenie na las, leśnictwo i skutki codziennej działalności człowieka. Kampania będzie idealną okazją do tego, aby wyjaśnić znaczenie lasów w łagodzeniu zmian klimatycznych i aby przypomnieć, jak głębokie jest znaczenie tego prostego faktu, że rośliny fotosyntetyzują tj. pochłaniają dwutlenek węgla, wbudowując go w struktury organiczne. Kampania będzie służyć obaleniu mitów na temat tego, czy lepiej przechowywać CO2 w lesie „na pniu” czy w produktach z drewna oraz czy naukowcy sprzeczają się o to czy klimat się zmienia czy też nie. Zostanie zaprezentowany najnowszy stan wiedzy dostarczony przez polskich naukowców w ramach projektu Leśnych Gospodarstw Węglowych realizowanego przez Lasy Państwowe.

Rola lasów w pochłanianiu i magazynowaniu dwutlenku węgla jest oczywista, podobnie jak odwrotna rola wylesień i zmiany gruntów leśnych na inny rodzaj użytkowania ziemi.

- W trosce o przyrodę

W ramach kampanii zostanie wyjaśniona podstawę idei ochrony przyrody w Polsce i jak wiąże się ona z koncepcją zrównoważonego rozwoju. Ekosystemy leśne są prawdziwą „Arką Noego” na cywilizacyjnym oceanie. Blisko 80% światowej lądowej populacji organizmów żywych można znaleźć właśnie w lasach. Deforestacja i antropopresja sprawiają, że każdego dnia znika z powierzchni ziemi 15-25 gatunków, a rocznie jest to około 7000. W kampanii zostaną postawione pytania m.in. o to, czy ochrona przyrody to całkowita rezygnacja z użytkowania lasów? Czy w trosce o żywe organizmy powinno się stosować ochronę czynną czy bierną? Zostanie wyjaśnione na czym polega idea ochrony przyrody w Polsce, gdyż poglądów w tej kwestii również nie brakuje. Pokazał to chociażby konflikt w Puszczy Białowieskiej. Zamieszanie medialne w sytuacji konfliktowej obnaża słabość społeczeństwa – brak rzetelnej wiedzy i informacji nie skłania obywateli do głębszego studium przypadku i sprawia, że bezrefleksyjnie przyjmują oni dostarczane w różnych źródłach informacje.