Asset Publisher Asset Publisher

Pomniki przyrody na terenie Nadleśnictwa

Do pomników przyrody należą: pojedyncze krzewy, drzewa i grupy drzew odznaczające się sędziwym wiekiem, wielkością, niezwykłymi kształtami lub innymi cechami, a także zabytkowe aleje drzew, największe głazy narzutowe, tzw. eratyki oraz interesujące formy powierzchni ziemi np. – źródła, wodospady, jary, skałki, wywierzyska, przełomy rzeczne, jaskinie, odkrywki

Na terenie Nadleśnictwa Oborniki znajduje się 121 pomników przyrody ożywionej
(w tym 2 dęby szypułkowe błędnie określone w zasięgu LP, a faktycznie rosnące w pobliżu ich granic). Pomniki te reprezentują gatunki pojedyńczych i rosnących w grupach drzew i krzewów: 178 bez czarny (1), brzoza brodawkowata (1), buk zwyczajny (1), czeremcha amerykańska (1), czeremcha zwyczajna (2), czereśnia ptasia (2), dąb bezszypułkowy (26), dąb szypułkowy (44), głóg dwuszyjkowy (1), grab zwyczajny (1), grusza domowa (1), grusza pospolita (1), jesion wyniosły (2), kasztanowiec zwyczajny (1), klon polny (1), klon srebrzysty (1), klon zwyczajny (1), lipa drobnolistna (1), modrzew europejski (1), olsza czarna (10), orzech czarny (1), sosna czarna (1), sosna zwyczajna (12), świerk pospolity (1), topola biała (1), wiąz górski (2), wiąz polny (1), wiąz szypułkowy (1), wierzba biała (1).
Pomniki przyrody nieożywionej reprezentują 2 głazy narzutowe.
 

Poza administracją LP występuje ok. 50 obiektów objętych ochroną pomnikową. Wśród
nich są głównie pojedyńcze wiekowe drzewa, rzadziej grupy drzew i aleje.

W stosunku do pomnika przyrody obowiązują następujące zakazy:
· niszczenia, uszkadzania obiektu;
· uszkadzania i zanieczyszczania gleby;
· dokonywania zmian stosunków wodnych;
· umieszczania tablic reklamowych.

Dotychczas w Polsce za pomniki przyrody uznano ponad 34 tys. obiektów, w tym ponad
10,5 tys. utworzonych w Lasach Państwowych. Najczęściej są to okazałe drzewa, ich grupy bądź aleje; znaczną grupę pomników stanowią również głazy narzutowe. Za pomniki przyrody najczęściej uznawane są okazałe drzewa. Dla wskazania, od jakich minimalnych wymiarów danego gatunku drzewa można uznać je za wyróżniające i godne objęcia ochroną, opracowano odpowiednie, obowiązujące w całym kraju zalecenia.