Asset Publisher Asset Publisher

LKP Puszcza Notecka

Leśny Kompleks Promocyjny Puszcza Notecka to poligon doświadczalny dla testowania nowych rozwiązań i innowacji. To szansa na szeroko zakrojone działania interdyscyplinarne.

Leśny Kompleks Promocyjny Puszcza Notecka został utworzony 14.10.2004 r. na terenie 3 Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych i 7 Nadleśnictw.

Celem ustanowienia leśnych kompleksów promocyjnych jest:
 1.wszechstronne rozpoznanie stanu biocenozy leśnej na ich obszarze i warunków jej bytowania oraz trendów zachodzących w nich zmian;
 2.trwałe zachowanie lub odtwarzanie naturalnych walorów lasu metodami racjonalnej gospodarki leśnej prowadzonej na podstawach ekologicznych;
 3.integrowanie celów trwałej gospodarki leśnej i aktywnej ochrony przyrody;
 4.promowanie wielofunkcyjnej i zrównoważonej gospodarki leśnej przy wykorzystaniu wsparcia finansowego ze środków krajowych i zagranicznych;
 5.prowadzenie prac badawczych i doświadczalnictwa leśnego w celu wyciągnięcia wniosków dotyczących możliwości i warunków upowszechniania zasad ekorozwoju na całym obszarze działania Lasów Państwowych;
 6.prowadzenie szkoleń Służby Leśnej i edukacji ekologicznej społeczeństwa.
 
Fragment zarządzenia nr 30 dyrektora generalnego LP z dnia 19.12.1994 r. w sprawie leśnych kompleksów promocyjnych.
 

Oficjalna strona leśnego kompleksu promocyjnego znajduje się pod adresem:

http://www.puszczanotecka.lasy.gov.pl/home