Wydawca treści Wydawca treści

Zasoby leśne Nadleśnictwa

Zasoby Leśne Nadleśnictwa wynoszą blisko 5 mln m3 drewna na pniu na powierzchni leśnej równej 20 893 ha.

 W Nadleśnictwie dominującym gatunkiem lasotwórczym jest sosna. Drzewostany z panującą sosną zajmują 90,19% powierzchni leśnej zalesionej. Udział sosny w porównaniu z poprzednim operatem zmniejszył się o 0,38%.
Procentowy udział drzewostanów z panującą sosną w obrębach przedstawia się następująco:
 w obrębie Kiszewo zajmują 93,5% powierzchni leśnej zalesionej
 w obrębie Oborniki zajmują 86,9% powierzchni leśnej zalesionej
 w obrębie Obrzycko i zajmują 92,8% powierzchni leśnej zalesionej
W ostatnim dziesięcioleciu nastąpił nieznaczny wzrost udziału cennych gatunków lasotwórczych, zwiększył się udział panującego dęba i buka o 0,81%,. Zmniejszył się udział So, Md o 0,44%. Spadły udziały: Św, Ak, Brz, Gb, Tp, Oś i Ol.s łącznie o 0,59%.
Na łącznej powierzchni 3 505,76 ha drzewostany pochodzą z zalesienia gruntów porolnych i stanowią 16,6% powierzchni gruntów zalesionych. Drzewostany na gruntach porolnych występują głównie na siedliskach BMśw (50,8%), Bśw (25,9%), LMśw (11,7%). Gatunkiem panującym na gruntach porolnych jest głównie So (93,1%), Brz (2,1%), Św (1,3%). 71,7% z ogólnej powierzchni leśnej zalesionej na gruntach porolnych to drzewostany III i IV klasy wieku.
 


Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

Ogłoszenie - Wydzierżawienie stawów spuszczalnych przeznaczonych na cele hodowli ryb

Ogłoszenie - Wydzierżawienie stawów spuszczalnych przeznaczonych na cele hodowli ryb

Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Oborniki, przedkłada ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wydzierżawienie stawów spuszczalnych przeznaczonych na cele hodowli ryb i zaprasza do złożenia oferty na zapytanie. Postępowanie w sprawie niniejszego zamówienia, ze względu na swą wartość, nie podlega ustawie Prawo zamówień publicznych. Postępowanie jest prowadzone na podstawie Zarządzenia Nadleśniczego Nadleśnictwa Oborniki nr 18/2023 w sprawie regulaminu udzielenia zamówień publicznych w Nadleśnictwie Obornki.