Wydawca treści Wydawca treści

Zasoby leśne Nadleśnictwa

Zasoby Leśne Nadleśnictwa wynoszą blisko 5 mln m3 drewna na pniu na powierzchni leśnej równej 20 893 ha.

 W Nadleśnictwie dominującym gatunkiem lasotwórczym jest sosna. Drzewostany z panującą sosną zajmują 90,19% powierzchni leśnej zalesionej. Udział sosny w porównaniu z poprzednim operatem zmniejszył się o 0,38%.
Procentowy udział drzewostanów z panującą sosną w obrębach przedstawia się następująco:
 w obrębie Kiszewo zajmują 93,5% powierzchni leśnej zalesionej
 w obrębie Oborniki zajmują 86,9% powierzchni leśnej zalesionej
 w obrębie Obrzycko i zajmują 92,8% powierzchni leśnej zalesionej
W ostatnim dziesięcioleciu nastąpił nieznaczny wzrost udziału cennych gatunków lasotwórczych, zwiększył się udział panującego dęba i buka o 0,81%,. Zmniejszył się udział So, Md o 0,44%. Spadły udziały: Św, Ak, Brz, Gb, Tp, Oś i Ol.s łącznie o 0,59%.
Na łącznej powierzchni 3 505,76 ha drzewostany pochodzą z zalesienia gruntów porolnych i stanowią 16,6% powierzchni gruntów zalesionych. Drzewostany na gruntach porolnych występują głównie na siedliskach BMśw (50,8%), Bśw (25,9%), LMśw (11,7%). Gatunkiem panującym na gruntach porolnych jest głównie So (93,1%), Brz (2,1%), Św (1,3%). 71,7% z ogólnej powierzchni leśnej zalesionej na gruntach porolnych to drzewostany III i IV klasy wieku.
 


Polecane artykuły Polecane artykuły

Powrót

Położenie Nadleśnictwa

Położenie Nadleśnictwa

Nadleśnictwo Oborniki położone jest w północno-zachodniej części terenu województwa wielkopolskiego w następujących powiatach : obornickim, szamotulskim, czarnkowsko-trzcianeckim, chodzieskim i poznańskim. Wchodzi w skład największego zwartego kompleksu leśnego na Nizinie Wielkopolskiej ‑ Puszczy Nadnoteckiej obejmuje jej wschodnią część określaną jako "Puszcza Obornicka".

Grunty Nadleśnictwa położone są między 16º26'42" a 16º58'26" długości geograficznej wschodniej oraz 52º31'07" a 52º49'56" szerokości geograficznej północnej.

Grunty w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa graniczą z gruntami w zasięgach terytorialnych nadleśnictw: Wronki, Krucz, Sarbia, Podanin, Durowo w RDLP Piła i Łopuchówko oraz Pniewy w RDLP Poznań.

Odległość między najbardziej wysuniętymi na północ i na południe zewnętrznymi skrajami kompleksów wynosi 37 km, zaś tak samo mierzona odległość wschód - zachód 36 km.

Zasięg terytorialny Nadleśnictwa obejmuje 60 728 ha.

Grunty Nadleśnictwa zajmują powierzchnię 20 892,79 ha, podzielone są na trzy obręby leśne: Kiszewo, Oborniki i Obrzycko oraz na trzynaście leśnictw. Położone są w województwie wielkopolskim na terenie następujących powiatów i gmin: powiat obornicki, szamotulski, chodzieski, czarnkowsko-trzcianecki, poznański; gminy Budzyń, Oborniki, Obrzycko, Połajewo, Rogoźno, Rokietnica, Ryczywół, Suchy Las, Szamotuły.

 

Według „Regionalizacji przyrodniczo-leśnej opartej na podstawach ekologiczno-fizjograficznych" opracowanej przez Instytut Badawczy Leśnictwa (PWRiL W-wa 1990), Nadleśnictwo Oborniki położone jest na obszarze krainy przyrodniczo-leśnej Wielkopolsko-Pomorskiej (III). Przeważająca część Nadleśnictwa leży w Mezoregionie Puszczy Noteckiej, pozostała część obejmująca północno-wschodnie obrzeże obrębu Oborniki i rozproszone kompleksy leśne na południu Nadleśnictwa leżą w Mezoregionie Pojezierza Wielkopolskiego.

Położenie Nadleśnictwa według obecnie stosowanego (nawiązującego do uniwersalnej klasyfikacji Międzynarodowej Federacji Dokumentacyjnej) podziału Polski na regiony fizyczno-geograficzne w układzie dziesiętnym (Kondracki, 2002) Nadleśnictwo leży w obszarze Europy Zachodniej (1-924), w podobszarze Pozaalpejskiej Europy Zachodniej (1-924.3), w Prowincji Niżu Środkowoeuropejskiego (31), Podprowincji Pojezierza Południowobałtyckiego (315) w makroregionie Pradoliny Toruńsko-Eberswaldzkiej oraz w makroregionie Pojezierza Wielkopolskiego.