Zasady i regulamin korzystania z obiektów edukacyjnych, turystycznych oraz innej infrastruktury zlokalizowanej na terenie Nadleśnictwa Oborniki

ZARZĄDZENIE NR 54/2020

NADLEŚNICZEGO

NADLEŚNICTWA OBORNIKI

z dnia 1 grudnia 2020 roku

 

zmieniające zarządzenie Nadleśniczego Nadleśnictwa Oborniki nr 42/2020 z dnia 19 sierpnia 2020 r. w sprawie ustalenia zasad i regulaminu korzystania z obiektów edukacyjnych, turystycznych oraz innej infrastruktury zlokalizowanej na terenie Nadleśnictwa Oborniki (znak spr.: SA.0210.1.54.2020)

 

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1463) oraz § 22 ust. 3 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe (stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z 18 dnia maja 1994 r. w sprawie nadania statutu Państwowemu Gospodarstwu Leśnemu Lasy Państwowe) postanawiam, co następuje:

 

§ 1. Zmieniam zarządzenie Nadleśniczego Nadleśnictwa Oborniki nr 42/2020  z dnia 19 sierpnia 2020 r. w sprawie ustalenia zasad i regulaminu korzystania z obiektów edukacyjnych, turystycznych oraz innej infrastruktury zlokalizowanej na terenie Nadleśnictwa Oborniki (zwane dalej: „Zarządzeniem”) w ten sposób, że w Regulaminie szlaku pieszego, stanowiącego załącznik nr 3 do Zarządzenia, pkt 9 uchyla się.

 

§ 2. Niniejsze zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

NADLEŚNICZY

NADLEŚNICTWA OBORNIKI

 

         Jacek Szczepanik