Asset Publisher Asset Publisher

WYPAS KONIKÓW POLSKICH - OGŁOSZENIE

 

 

Dąbrówka Leśna, dnia 25.05.2021r.

Zn. Spr.: ZR.7210.2.2018

 

Rozpoznanie cenowe o wartości poniżej kwoty,

o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

z dnia 11 września 2019 (Dz. U. 2019 poz. 2019)

oraz

zgodnie z działem II Regulaminu dla zamówień (…) realizowanych w ramach projektów współfinansowanych ze środków POIiŚ 2014-2020.

 

 

I. Prowadzący rozpoznanie:

Lasy Państwowe

Nadleśnictwo Oborniki

Dąbrówka Leśna, ul. Gajowa 1

64-600 Oborniki

 

II. Określenie przedmiotu rozpoznania

1. Informacja ogólna

Podstawą prowadzenia niniejszego rozpoznania jest realizacja zadań wynikających z Zarządzenia 13/12 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Poznaniu z 5 września 2012 roku w sprawie
ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dąbrowy Obrzyckie PLH300003.

Intencją prowadzącego rozpoznanie jest wyłonienie Wykonawcy przeprowadzenia kontrolowanego wypasu koników polskich w Leśnictwie Daniele koło Obrzycka
w celu zachowania i poprawy stanu siedliska świetlistych dąbrów 91I0.

 

Przedsięwzięcie będzie realizowane w ramach „Kompleksowego projektu ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach zarządzanych przez PGL Lasy Państwowe” i współfinansowane ze środków Funduszu Spójności w ramach POIiŚ 2014-2020.

 

2. Przedmiot zapytania:

Przeprowadzenie wypasu koników we wskazanym terenie leśnym polegające na:

  • dowozie 4 sztuk koników polskich do Leśnictwa Daniele i pozostawieniu zwierząt w przygotowanej zagrodzie – oddział 1035 – w okresie od 07 czerwca 2021 roku do 29 października 2021 roku,
  • zapewnieniu obsługi weterynaryjnej i zootechnicznej,
  • dokarmianiu zwierzyny,
  • odbiorze zwierząt po zakończeniu realizacji usługi.

 

III. Wymogi wobec Wykonawcy:

1.   Wykonawca jest zobowiązany do współpracy z Zamawiającym.

2. Wykonawca jest zobowiązany do zachowania pełnej poufności wynikającej
z realizacji niniejszej usługi.

 

IV. Termin wykonania usługi

  1. Zamawiający przewiduje realizację usługi w okresie od 07 czerwca 2021 roku
    do 29 października 2021 roku.

 

V. Miejsce i termin zgłoszenia wykonania przedmiotu rozpoznania

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu ofertę szczegółową zawierającą:

  1. Załącznik tj. propozycję cenową ogółem za wykonanie zadania (wartość netto zamówienia, wartość podatku VAT).
  2. Termin płatności.

Podpisaną ofertę Wykonawca dostarczy do siedziby Nadleśnictwa w Dąbrówce Leśnej, przy ul. Gajowej 1 w terminie najpóźniej do 02 czerwca 2021 roku osobiście, pocztą tradycyjną lub mailową na adres: oborniki@poznan.lasy.gov.pl

 

VI. Kryteria wyboru oferty: 100% cena

 

VII. Osoba uprawniona do kontaktów z wykonawcami

Natasza Dopierała-Rosik, tel. 695 310 852.

e-mail: natasza.dopierala@poznan.lasy.gov.pl

 

Niniejsza informacja nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. Informacja ta ma na celu wyłącznie rozpoznanie rynku.

 

 

 

 

 

 

Podpisał elektronicznie

Nadleśniczy Nadleśnictwa Oborniki

Jacek Szczepanik

 

 

Załączniki:

  1. Formularz ofertowy.