Asset Publisher Asset Publisher

Wydzierżawienie jeziora (Ws) przeznaczonego na cele amatorskiej hodowli ryb

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 


Nadleśnictwo Oborniki ogłasza przetarg pisemny nieograniczony (ofertowy) na:
1. Wydzierżawienie jeziora (Ws) przeznaczonego na cele amatorskiej hodowli ryb.
1.1. zbiornik wodny o powierzchni 2,21 ha - położony w gminie Obrzycko, obrębie ewidencyjnym Kobylniki, część działki nr 81082/3, oddz. 1082 h część, dla której Sąd Rejonowy w Szamotułach - V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr KW: PO1A/00032590/4.
2. Przedmiot dzierżawy można oglądać w dniach od 17.05.2021r. do 21.05.2021 r. oraz w dniu 25.05.2021r., w godz. od 8:00 do 14:00 po uprzednim umówieniu się telefonicznie z leśniczym leśnictwa Żurawiniec nr tel. 508 003 214.
3. Wysokość stawki wywoławczej czynszu dzierżawnego za obiekt (Ws) wynosi 10,00 kg karpia handlowego (konsumpcyjnego) za 1,00 ha za rok.
4. Minimalna wysokość postąpienia wynosi 1,0 kg karpia (na 1,0 ha).
5. Zbiornik wodny musi być utrzymywany w należytym stanie.
6. Umowa dzierżawy zostanie zawarta na okres 10 lat od dnia podpisania Umowy.
7. Pisemne oferty, na drukach Nadleśnictwa, należy złożyć w zamkniętych kopertach w sekretariacie Nadleśnictwa Oborniki (pok. nr 3) lub przesłać pocztą najpóźniej do dnia 31 maja 2021 roku do godziny 9°°. Na kopercie należy umieścić napis „Przetarg na wydzierżawienie wody stojącej (jeziora) w oddziale 1082 h część.
8. Druki ofert, regulamin przetargu i projekt umowy dzierżawy można pobrać ze strony internetowej
www.oborniki.poznan.lasy.gov.pl,
9. Oferta pisemna powinna zawierać:
9.1. Imię i nazwisko, (nazwa firmy) adres i siedzibę oferenta, serię i nr dowodu osobistego, numer PESEL, (REGON, nr NIP), nr telefonu,
9.2. Oferowaną ilość kg karpia za 1,0 ha za rok za wody stojące (Ws).
9.3. Podpis oferenta.
9.4. Podpisaną klauzulę informacyjną RODO.
10. Nadleśnictwo Oborniki zastrzega, że organizatorowi przetargu przysługuje prawo (bez podawania
przyczyn) zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert oraz iż może on nie zatwierdzić
wniosku komisji przetargowej w sprawie rozpatrzenia ofert.

 

 

                                                                                  Podpisał elektronicznie:

                                                                                  Nadleśniczy Nadleśnictwa Oborniki

                                                                                  Jacek Szczepanik