Asset Publisher Asset Publisher

Zurück

Turystyka w Nadleśnictwie Oborniki

Turystyka w Nadleśnictwie Oborniki

W ostatnich latach masowy rozwój różnych form turystyki kieruje zainteresowanie społeczne właśnie na lasy. Udostępnienie lasów na tego rodzaju zapotrzebowanie społeczne staje się jedną z ważniejszych powinności leśników.

Obszar terytorialnego zasięgu działania Nadleśnictwa charakteryzuje się dobrymi walorami przyrodniczymi, krajobrazowymi, turystycznymi i dydaktycznymi. Jednocześnie, ze względu na rosnącą atrakcyjność turystyczną i rekreacyjną, lasy poddawane są okresowej, silnej antropopresji. Uprawianie turystyki i wypoczynku na obszarach leśnych, a w szczególności na obszarach gdzie występują atrakcyjne dla turystów walory przyrody, wymaga stworzenia odpowiedniej infrastruktury technicznej do ich uprawiania, aby minimalizować jej wpływ na przyrodę. 

Dla celów turystyki zmotoryzowanej Nadleśnictwo wyznaczyło i urządziło 8 miejsc postojów pojazdów przy głównych drogach publicznych.
Urządzono dwa punkty widokowe w oddz. 787Am nad Wełną i 823h nad Wartą w obrębie Obrzycko.

Przez obszar terytorialnego zasięgu Nadleśnictwa zostały wytyczone i oznakowane 3 szlaki turystyczne:

1) Szlak czerwony – w obrębie Obrzycko długość szlaku – 21 km.
2) Szlak zielony   obrębie Oborniki długość szlaku – 14 km.
3) Szlak zielony  obrębie Obrzycko długość szlaku – 19 km.

Przez obszar terytorialnego zasięgu Nadleśnictwa zostały wytyczonych i oznakowane 6 ścieżek rowerowych:

1) Ścieżka „Oborniki – Jaracz – Oborniki" o długości ok. 26 km w obrębie Oborniki.
2) Ścieżka przyrodniczo – leśna „Rezerwaty pierścieniem wokół Miasta i Gminy Oborniki" o długości ok. 30 km w obrębie Oborniki.
3) Ścieżka „Jaracz Młyn – Bagno Chlebowo" o długości ok. 20 km w obrębie Oborniki.
4) Ścieżka rowerowa Hotelu Olympic we Wronkach o długości ok. 20 km w obrębie Obrzycko.
5) Transwielkopolska Trasa Rowerowa. Część odcinka północnego przebiega w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa na długości 34 km, w obrębie Oborniki 10 km, w obrębie Obrzycko 24 km.
6) Nadwarciański Szlak Rowerowy (NSR-W), otwarty w 2009 roku, jest kontynuacją wschodniego odcinka szlaku (NSR-E), powstałego cztery lata wcześniej. Zachodni odcinek przebiega w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa na długości 28 km,

Istniejące dwie ścieżki konne na omawianym obszarze przebiegają:

1) wzdłuż trasy ścieżki dydaktycznej: „Dolina Wełny"   w obrębach: Oborniki 8 km, Obrzycko 9 km.
2) wzdłuż odcinka tzw. „Wilczego Szlaku"   najdłuższej turystycznej trasy transregionalnej w Europie   w obrębach: Kiszewo 18 km, Oborniki 14 km.

Przez tereny Nadleśnictwa przebiegają dwa szlaki kajakowe:

1) Szlak Warty   w obrębie opisywanego terenu obejmuje odcinek Oborniki – Obrzycko (ok. 23 km) i dalej w kierunku zachodnim,
2) Szlak Wełny   zaliczany się do najatrakcyjniejszych szlaków kajakowych w kraju. Korzystać z niego można na odcinku Rogoźno – wieś Wełna – Oborniki (łącznie 32 km). Przez teren Nadleśnictwa w obrębie Oborniki 13 km.

Na gruntach Nadleśnictwa znajdują się trzy stanowiska archeologiczne objęte ochroną konserwatorską:

1) Oborniki leśnictwo Nowołoskoniec w oddz. 860b na powierzchni 1 ha. Jest to cmentarzysko ciałopalne ludności kultury łużyckiej z IV/V epoki brązu.
2) Obręb Oborniki leśnictwo Bębnikąt oddz. 9n nad rzeką Flintą. Jest to wczesnośredniowieczne (VII – poł. X w.) grodzisko pierścieniowe.
3) Obręb Orzycko leśnictwo Żurawiniec oddz. 1134A a, b, c, d, f, g, i, ˜a, ˜b, ˜c. Na terenie tym znajdują się ruiny miasta z końca XIII w., tzw. Starych Szamotuł założonych przez Tomisława z Szamotuł. Teren ten jest nazwany zespołem archeologicznym Mutowo. Integralną częścią tego zabytku jest stanowisko 2 – osada i cmentarzysko wielookresowe.