Aktualności Aktualności

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

INFORMACJA O NIEZAINICJOWANIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Zamawiający informuje, że ogłoszenie o zamówieniu publicznym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Doposażenie i adaptacja Leśnej Izby Edukacyjnej, przebudowa łazienki oraz dostawa i instalacja klimatyzacji i wentylacji w budynku Nadleśnictwa Oborniki na potrzeby prowadzenia zajęć edukacyjnych”, które zostało przekazane do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 30.12.2020 r. i opublikowane w dniu 04.01.2021 r. (nr ogłoszenia w Dz.Urz. UE: OJ/S 2021/S 001-000429), nie zainicjowało postępowania o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego.

Zgodnie ze stanowiskiem przedstawionym w interpretacji Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 08.01.2021 r., w tej sytuacji nie doszło bowiem do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia w rozumieniu przepisów obowiązującej do dnia 31.12.2020 r. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. art. 40 ust. 1, zgodnie z którym datą wszczęcia postępowania była data zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu na stronie internetowej zamawiającego), ani w oparciu o przepisy obowiązującej od dnia 01.01.2021 r. ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „PZP2019” (tj. art. 130 ust. 1 PZP, w myśl którego postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości zamówienia równej lub przekraczającej progi unijne wszczyna się co do zasady poprzez przekazanie ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej). W związku z przekazaniem powyższego ogłoszenia o zamówieniu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej przed dniem 01.01.2021 r. (czyli jeszcze przed wejściem w życie PZP2019), nie mogło zatem dojść do wszczęcia postępowania w myśl przepisów PZP2019, obowiązujących od dnia 01.01.2021 r.

 

Nadleśniczy Nadleśnictwa Oborniki

Jacek Szczepanik