Aktualności Aktualności

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

SA.270.13.2021

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Oborniki w roku 2022”.

 

Zamawiający - Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Oborniki, działając na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z poźn.zm., dalej jako PZP) informuje, że w przedmiotowym postępowaniu po dokonaniu oceny ofert dokonano wyboru ofert dla PAKIETÓW (CZĘŚCI) 3, 6 i 7.

 

Link do ogłoszenia o zamówieniu:

https://www.gov.pl/web/nadlesnictwo-oborniki/wykonywanie-uslug-z-zakresu-gospodarki-lesnej-na-terenie-nadlesnictwa-oborniki-w-roku-2022